ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

اساسنامه

بسمه تعالي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري- معاونت پژوهشي
دفتر انجمن هاي علمي ايران

اساسنامه انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

فصل اول- کليات و اهداف
ماده 1: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي و توسعه کمي و کيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي زبان و ادب و فرهنگ کشور، انجمن ترويج زبان و ادب فارس که از نيم پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي شود، تشکيل مي گردد.
ماده 2: انجمن مؤسسه اي غير انتفاعي است و در زمينه هاي علمي و پژوهشي فعاليت مي کند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيأت مديره آن نماينده قانوني انجمن است.
ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران است و شعب آن پس از موافقت کميسيون انجمن هاي علمي مي تواند در هر منطقه اي از کشور تشکيل شود.
تبصره: هيئت مديره ميتواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مرکز اصلي انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در يکي از روزنامه هاي رسمي کثير الانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.
ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشکيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم- وظايف و فعاليت ها:
ماده 5: به منظور نيل به هدف هاي مذکور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:
1-5) انجام تحقيقات علمي و ادبي فرهنگي در سطح ملي و بين المللي با محققان و متخصصاني که به گونه اي با زبان و ادب فارسي و فرهنگ ايراني سر کار دارند.
2-5) همکاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه هاي علمي موضوع فعاليت ها انجمن.
3-5) ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز زبان و ادب فارسي و فرهنگ ايران اسلامي.
4-5) ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و در دسترس گذاشتن منابع و مواد علمي.
5-5) برگزاري گردهمايي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي.
6-5) انتشار کتب و نشريات علمي و پژوهشي اعم از تصحيح و ترجمه و تأليف.

فصل سوم- انواع و شرايط عضويت
ماده 6: عضويت هاي پنجگانه
1-6) عضويت پيوسته
مؤسسان انجمن و کليه افرادي که حداقل داراي درجه کارشناسي ارشد در رشته زبان و ادب فارسي و رشته هاي وابسته همچون فرهنگ ايراني- اسلامي باشند و نيز استادان خارجي که عملاً به تدريس و تحقيق در زمينه هاي ياد شده اشتغال دارند مي توانند به عضويت پيوسته انجمن در آيند.
2-6) عضويت وابسته:
اشخاصي که داراي درجه کارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي دريکي از رشته هاي مذکور دربند 1-6 اشتغال داشته اند.
3-6) عضويت دانشجويي:
کليه دانشجوياني که در رشته هاي زبان و ادب فارس و فرهنگ ايراني- اسلامي به تحصيل اشتغال دارند.
4-6) عضويت افتخاري:
شخصيت هاي ايراني و خارجي که مقام علمي آنان در زمينه هاي زبان و ادب فارسي و فرهنگ ايراني- اسلامي حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک هاي مؤثر و ارزنده اي نموده باشند.
5-6) اعضاي مؤسساتي (حقوقي):
سازمان هائي که در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي توانند به عضويت انجمن در آيند.
تبصره 1: افراد داراي درجه کارشناسي در يکي از رشته هاي مذکور در بند 1-6 مي توانند به تصويب هيأت مديره به عضويت پيوسته انجمن در آيند مشروط بر آنکه حداقل يک يا دو اثر منتشر شده در زمينه زبان و ادب فارسي يا فرهنگ ايراني- اسلامي داشته باشند.
تبصره 2: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند.

ماده 7: هر يکي از اعضاء سالانه مبلغي را که ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.
تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي کند.
تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 8: عضويت در يکي از موارد زير خاتمه مي يابد:
1-8) استعفاي کتبي
2-8) عدم پرداخت حق عضويت سالانه
تبصره: تأييد خاتمه عضويت با هيأت مديره است.

فصل چهارم: ارکان انجمن
ماده 9: ارکان اساسي عبارتند از:
الف: مجمع عمومي ب) هيأت مديره ج) بازرس

الف: مجمع عمومي
ماده 10: محمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق العاده تشکيل مي شود.
1-10) مجمع عمومي عادي سالي يکبار تشکيل مي شود و با حضور يا رأي کتبي نصف به عنوان يک کل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي يابد و تصميمات با اکثر آرا معتبر است.
2-10) مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري با دعوت هيأت مديره يا بازرس و يا با تقاضاي کتبي يک سوم اعضاي پيوسته تشکيل مي شود.
3-10) در صورتي که جلسه مجمع عمومي رسميت نيافت آراء به صورت مکابته اي – بر اساس آيين نامه اي که توسط هيأت مديره تدوين مي شود اخذ خواهد شد.
تبصره 1: دعوت براي تشکيل مجامع عمومي به صورت کتبي يا آگهي در يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشکيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.
تبصره 2: يک سوم از اعضاي پيوسته مي توانند مستقيماً اقدام به دعوت براي تشکيل مجمع عمومي فوق العاده نمايند مشروط بر اينکه هيأت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيأت مديره يا بازرس تصريح نمايند.
تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.
تبصره 4: شرايط تشکيل مجمع عمومي فوق العاده همانند شرايط تشکيل مجمع عمومي عادي است و تصميمات با دو سوم آرا، معتبر است.

ماده 11: وظايف مجامع عمومي
الف– مجمع عمومي عادي
- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس
- تصويب خط مشي انجمن
- بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره و بازرس
- تعيين ميزان حق عضويت
- عزل هيأت مديره و بازرس
- بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.

ب) مجمع عمومي فوق العاده
- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
- تصويب انحلال انجمن
تبصره 1: مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مرکب از يک رئيس، يک منشي و دو ناظر اداره مي شوند.
تبصره 3: اعضاي هيأت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي شوند.
تبصره 2: اعضاي هيأت رئيسه نبايد ازبين کساني باشند که خود را در انتخاب يا هيأت مديره و بازرس نامزد کرده اند.

پ) هيأت مديره
ماده 12: هيأت مديره انجمن مرکب از 5 عضو اصلي از تهران و 5 عضو اصلي از مراکز استانها و 2 عضو علي البدل است. که هر چهار سال يکبار با رأي مخفي ازميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي شوند.
1-12) هيچيک از اعضا نمي توانند بيش از دو دوره متوالي به عضويت هيأت مديره انتخاب شوند.
2-12) عضويت در هيأت مديره افتخاري است.
3-12) هيأت مديره حداکثر تا يک ماه پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با رأي کتبي نسبت به تفکيک وظايف خود اقدام مي نمايد.
4-12) کليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيأت مديره و بازرس همراه با مهرانجمن و نامه هاي رسمي با امضاي رئيس هيأت مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اکثريت آراي موافق، معتبر است.
7-12) کليه مصوبات هيأت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيأت مديره نگهداري مي شود.
8-12) شرکت اعضاي هيات مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يک از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيأت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غايب خواهد بود .
9-12) در صورت استعفاء برکناري يا فوت هر يک از اعضاي هيات مديره، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد .
10-12) شرکت بازرس در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است
ماده 13: هيأت مديره نماينده قانوني انجمن مي باشد و وظايف اختيارات آن به شرح زير است.
1-13) اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي
2-13) تشکيل گروه هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت ها
3-13) هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا توهين و فکرآن و استقراض به استثناي واگذار قطعي اموال غير منقول که مستلزم تصويب مجمع عمومي است انجام مي دهد .
4-13) جز درباره موضوعاتي که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آن ها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيأت مديره کليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مي باشد .
5-13) تهيه گزارش سالانه و تنظيم ترازنامه مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه اي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر
6-13) اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وکيل و حق توکيل به غير .
7-13) انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شرکت در مجامع علمي داخلي و خارجي
ج:بازرس

ماده14:مجمع عمومي عادي يک تن را به عنوان بازرس اصلي و يک تن را به عنوان علي البدل براي مدت 2سال انتخاب مي نمايد.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.
ماده15:وظايف بازرس به شرح زير است.
1-15-بررسي و دفاترمالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي.
2-15-بررسي گزارش سالانه هيأت مديره و تهيه گزارش از عملکرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي.
3-15-گزارش هر گونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي.
تبصره: کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالي و غيرمالي را در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيأت مديره براي بررسي در دسترس بازرس قرار گيرد.
فصل پنجم - گروههاي علمي انجمن.

ماده 16:انجمن مي تواند گروهها و بخش هاي زير را تشکيل دهد که بر اساس شرح وظايفي که از سوي هيأت مديره براي آنها تعين مي شود به فعاليت مي پردازند.
1)گروههاي تخصصي.
2)کميته آموزش و پژوهش.
3)کميته انتشارات.
4)کميته آمارو اطلاعات.
5)کميته پذيرش و روابط عمومي در سطح ملّي و بين المللي.
6)کميته گرد همايي هاي ملّي و بين المللي.
1-16-انجمن مجاز به تشکيل گروهها و بخشهاي ديگري که برحسب نياز احساس مي شود، نيز مي باشد.
فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه.

ماده 17:منابع انجمن عبارتند از:
1-17-حق عضويت اعضاء.
2-17-درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي و فروش کتب.
3-17-کليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.
ماده 18:درآمدهاو هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هرسال پس ازتصويب در مجمع عمومي به کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري ارسال مي شود.
ماده19:کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي اعم از ريالي و ارزي به نام انجمن نزد بانکهاي کشور نگهداري مي شود.
ماده20:هيچ يک از مؤسسّات يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ گونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يک آنها نمي توانند مبادرات به انجام معاملات در غير مصالح انجمن نمايند.
ماده21:کليه مدارک و پرونده مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت هاي انجمن در محل دفترمرکزي انجمن نگهداري مي شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دارد در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده22:هر گونه تغيير درمفاد اساسنامه، پس از تصويب کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم تحقيقات و فنآوري معتبر است.
ماده23:انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران رادارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي ياوابستگي به گروهها و احزاب سياسي را ندارد.
ماده24:در صورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومي،همان مجمع هيأت تسويه اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هيأت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي ها کليه دارايي هاي منقول و غير منقول انجمن رابا نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري به يکي از مؤسّسات آموزشي يا پژوهشي کشور واگذار کند.
ماده25:اين اساسنامه مشتمل بر6 فصل، 25ماده، و 16تبصره در جلسه مورخ.............................. مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.

 

مشاهده تغییرات اساسنامه مصوب سال 92